УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА

“Томбола 30 години ЗОРА”

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите Условия уреждат реда и условията за провеждане и участие в играта “30 години ЗОРА и 300 награди” („Играта“) и са достъпни за целия период на Играта на интернет страницата на Търговска верига „ЗОРА“: https://zora.bg/page/30-godini-zora.

1.2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците, е „ЗОРА-М.М.С.“ ООД, ЕИК 121839316, с адрес: 1225, гр. София, ул. Чепинско шосе No 15, Складова база ЗОРА („ЗОРА“ или „Организатора“).

1.3. Периодът на провеждане на Играта е от 15.09.2021 г. до 23:59 ч. на 15.12.2021 г. („Период на провеждане“).

1.4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

1.5. С участието в Играта се приема, че участникът се е запознал с настоящите условия, приема ги доброволно и се съгласява с тях. Имената на печелившите от Играта ще бъдат публикувани на сайта на ЗОРА: https://zora.bg/page/30-godini-zora/ и/ или на фейсбук страницата на ЗОРА https://www.facebook.com/zora.bg/, с цел всички участвали в Играта да могат да направят справка дали са сред спечелилите. С изричното съгласие на печелившите техни снимки с наградите ще бъдат публикувани на същите страници в интернет.

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 годишна възраст, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички     физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта. Юридически лица     нямат право да участват в Играта.

2.2. Лица под 18 г. могат да участват в Играта само след предварително съгласие от страна на родител/настойник за участието и за предоставянето на лични данни. В случай че наградата се спечели от участник, ненавършил 18 г., същата може да бъде получена само от родител / законен представител.

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. За да се включи в Играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на ЗОРА https://zora.bg/page/30-godini-zora, да приеме настоящите условия и да попълни коректно формата за участие, като предостави име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер за контакт.

3.2. Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка на определен продукт или услуга

3.3. В тегленето за Наградата участват само участници, които отговарят на условията на Играта и са изпълнили условията за участие. 

3.4. Всеки участник участва в томболата за разпределяне на наградите еднократно.

3.5. Потребители, които са се регистрирали за участие в Играта след изтичането на периода на провеждане на Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в тегленето на наградата.

 1. НАГРАДИ И ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛ

4.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на следните награди („Наградите“):

 • 1бр. Конзола PlayStation 5 Digital Edition
 • 1бр. Телевизор Samsung UE65TU7092UXXH
 • 2бр. Телевизор Philips 50PUS7505/12
 • 3бр. Телевизор Hitachi 43HAE4252 ANDROID SMART
 • 1бр. Смартфон Xiaomi Mi 11 Lite 5G Black
 • 1бр. Прахосмукачка робот Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop-P white
 • 1бр. Електрически скутер Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Black
 • 10бр. Смарт часовник Xiaomi Mi Watch Black
 • 30бр. ВАУЧЕР 50лв
 • 100бр. ВАУЧЕР 20лв
 • 150бр. ВАУЧЕР 10лв

4.2. Определянето на победителите и разпределението на наградите се извършва на случаен принцип в присъствието на комисия от трима човека на 16.12.2021 г. В деня на жребия имената на победителите ще бъдат оповестени на интернет страницата на ЗОРА https://zora.bg/ и/ или на фейсбук страницата на ЗОРА https://www.facebook.com/zora.bg/, като победителите ще бъдат известени и по телефона, ползвайки телефонните номера  посочени за контакт. 

4.3. Печелившият трябва да отговори най-късно до 5 дни на телефонното обаждане, че желае да получи наградата. 

4.4. Ако победителят не отговори до 5 дни след телефонното обаждане, той губи правото си за получаване на награда. В този случай ЗОРА изтегля друг победител за спечелената награда и се свързва с него.

4.5. ЗОРА не носи отговорност при невъзможност за свързване с печелившия поради предоставени грешни данни за контакт или поради други, независещи от ЗОРА причини

4.6. Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност

 1. УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА

5.1. ЗОРА обработва следните лични данни на всички участници в Играта: име и фамилия, телефон, имейл, град и пол, посочени в подадените заявления за участие или въз основа на разрешение от законния представител на лицето (родител/попечител/настойник), когато участникът не е пълнолетен или правоспособността му е ограничена.

5.2. Обработването на личните данни на участниците в Играта се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Регламента“) и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации. 

5.3. Целта на обработването на личните данни на участниците в Играта е определяне на спечелилите играта по безспорен начин, идентифицирането им, оповестяване на резултатите от Играта и осъществяване на контакт със спечелилите, както и за целите на маркетинга на продукти и услуги на ЗОРА. Всички участници имат възможност безплатно да изразят несъгласие относно обработването на данните им за целите на директния маркетинг още в момента на предоставянето на тези данни за ползване на услугата (участие в играта, с цел печалба на материални награди). Несъгласие може да се изрази безплатно на електронна поща support@zora.bg. Лица, които не са изразили такова несъгласие към момента на подаване на заявлението и предоставянето на данните, имат възможност във всеки един момент да изразят несъгласие с бъдещото получаване на такива съобщения. Моля да имате предвид, че ЗОРА ще обработва данните за контакт за целите на директния маркетинг, за да Ви информира за най-изгодните си предложения, от които по Ваша преценка ще можете първи да се възползвате, но ЗОРА незабавно ще изпълни всеки отказ от получаване на съобщения. 

5.4. С предоставянето на съгласие за участие в Играта участниците доброволно дават на Организатора своите лични данни за горепосочените цели. Данните ще се обработват до отпадането на основанието за това. 

5.5. Отказът от получаването на съобщения за целите на директния маркетинг, ако такъв е направен впоследствие след попълването на заявлението, важи занапред

5.6. Печелившите участници са информирани, че в случай на получаване на награда, техните имена и евентуално, при изрично съгласие – тяхна снимка от връчването на наградата, биха могли да станат публични и да бъдат използвани на интернет адрес https://zora.bg/ в аудио, печатни и видеоматериали на Организатора за срок от 3 (три) месеца след края на Играта

5.7. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. ЗОРА гарантира, че данните няма да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг и реклама след отказа от страна на съответните лица.

5.9. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица. Изключение от това правило е предаването им само на държавни институции и органи в рамките на задължителните национални правни разпоредби. 

5.10. Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в играта.

5.11. Всеки участник в Играта има право да упражни правата си във връзка със защитата на неговите лични данни чрез подаване на писмено заявление до управителя на ЗОРА на адрес гр. София, ул. Чепинско шосе No 15, Складова база ЗОРА, което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. Заявлението се отправя лично от физическото лице/ неговия законен представител (родител/попечител/настойник) или изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да се подаде и чрез формата за упражняване на права https://dpo.amatas.com/?token=c19caf09f0b6bd9ed2c38f542b1694c9, както и на имейл адрес DPO@amatas.eu. 

5.12. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработването на лични данни от ЗОРА се     прилага Политиката за поверителност на ЗОРА, достъпна на https://zora.bg/page/politika-za-poveritelnost. При въпроси можете да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните на ЗОРА на имейл DPO@amatas.eu

 1. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена     последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат     със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми,     като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването     или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни     опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с Играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да     доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства, и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

6.3. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.4. Всички Участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички и всякакви разходи, които     са възникнали във връзка с участието им в Играта (включително разходи за достъп до Интернет).

6.5. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без     допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно     или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде     окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.6. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат     дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

7.1. Организаторът има неотменимо право едностранно да променя правилата на Играта или да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не носи никаква отговорност за     понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване.

7.2. Организаторът на Играта не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена и данни за контакт.

7.3. Организаторът не носи отговорност за грешно подадена информация.

7.4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.

7.5. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

7.6. Възникнал спор между Организатора и участниците в играта се решава по взаимно съгласие между страните, като при невъзможност да се постигне такова, спорът се отнася за решаване пред компетентния за това съд в гр. София.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки