• Начало
 • Политика за поверителност | ЗОРА

Политика за поверителност | ЗОРА

 

 ЛИЧНИ ДАННИ

За „ЗОРА-М.М.С.“ OOД (Търговска верига „ЗОРА“/ Дружеството) защитата на личните данни и осигуряването на прозрачност относно обработването им са важен аспект от дейността ни. В тази връзка и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общия регламент относно защитата на данните), представяме на Вашето внимание обща информация за нас и за обработването на лични данни от наша страна в различните взаимоотношения, в които участваме.

Данни за контакт 

„ЗОРА-М.М.С.“ ООД, ЕИК 121839316, е вписанo в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните. Адресът на дружеството е в гр. София, р-н Кремиковци, ул. Чепинско шосе № 15, Складова база Зора.

С нас можете да се свържете на телефон 02/8130386 и на електронна поща [email protected].

Длъжностно лице по защита на данните

Длъжностното лице по защита на данните на Търговска верига „ЗОРА“ е Невена Темелкова („АМАТАС“ ЕАД, ЕИК 204235460). По въпроси, свързани с обработването на лични данни от страна на Търговска верига „ЗОРА“, можете да се свържете с длъжностното лице на електронна поща [email protected] и на телефон +359 87 958 777.

Права на субектите на лични данни

Субектите на лични данни имат следните права при обработването на техни лични данни:

 • право на достъп – имате право да получите от нас информация за това дали се обработват лични данни, свързани с Вас; имате право да получите достъп до данните и информация във връзка с обработването;
 • право на коригиране – можете да поискате от нас да коригираме неточните лични данни, свързани с Вас, както и да предоставите допълнителни данни;
 • право на изтриване – имате право да поискате изтриване на данните Ви и имате правото данните Ви да бъдат изтрити, освен в случаите, когато е налице законосъобразно основание за обработването им;
 • право на ограничаване на обработването – това право можете да упражните в следните ситуации: а) когато оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността им; б) когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; в) когато Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; г) Вие сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси;
 • право на възражение срещу обработването – имате право на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на Дружеството;
 • право на преносимост на данните – имате право данните, които съхраняваме за Вас и които сте ни предоставили, да Ви бъдат предадени или да бъдат предадени на друг администратор в случаите, когато те се обработват по автоматизиран начин и на основание Вашето съгласие или договор;
 • право на оттегляне на съгласието – Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време (когато основанието за обработване на лични данни е съгласието); оттеглянето на съгласието действа занапред и не се отразява на даденото преди оттеглянето съгласие;
 • права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – имате право да не бъдете обект на решение, основащо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;
 • право на жалба до Комисията за защита на личните данни – ако считате, че ние обработваме Ваши лични данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, данните за контакт с която са налични на интернет страницата ѝ: https://www.cpdp.bg/; моля преди това да се свържете с нас, за да предприемем мерки незабавно да защитим Вашите права.


Правата си по Общия регламент относно защитата на данните можете да упражните по някой от следните начини:

 • като подадете писмено заявление до Търговска верига „ЗОРА“ по електронен път чрез специализираната платформа на интернет адрес ВИЖ ТУК; или
 • като подадете писмено заявление по електронен път на следния електронен адрес: [email protected]; или
 • като подадете писмено заявление до „ЗОРА-М.М.С.“ ООД лично или по пощата на адрес: гр. София 1225, район Кремиковци, ул. Чепинско шосе № 15, Складова база Зора; за Ваше улеснение сме изготвили образец на заявление.

Информация за обработването на лични данни от наша страна в различните взаимоотношения, в които участваме, можете да намерите в следващите препратки.

 1. Обработване на лични данни на клиенти на Търговска верига „ЗОРА“
 2. Обработване на лични данни във връзка с отношения със съконтрагенти
 3. Обработване на лични данни на кандидати за работа

 

Сравнение на продукти