Всички категории

Новини

Условия на играта "Бутон за награди"

Условия на играта "Бутон за награди"

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. ОРГАНИЗАТОРИ
(1) Промоционалната кампания “Бутон за награди“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЗОРА-М.М.С.” ООД, с ЕИК 121839316, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”Чепинско шосе” 15, складова база Зора, представлявано от Георги Милушев (наричано по-долу „КЛИЕНТЪТ” или „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и „Организатор“). Играта се провежда със съдействието на „Реформа адвъртайзинг“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130264170, със седалище и адрес на управление в град София, бул. "Джеймс Баучер" №23, ет. 3, (по-нататък наричана “Агенцията”).
Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „ЗОРА-М.М.С.” ООД.
(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
(3) Организаторът и Агенцията си запазват правото да модифицират или променят правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.
(4) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (06.12.2018 г. - 31.12.2018 г., включително) на Facebook страницата на верига магазини Зора https://www.facebook.com/zora.bg/
2. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ И ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ
(1) Промоционалната кампания “Бутон за награди“ ще бъде проведена от 06.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
(2) В случай, че Организаторът или Агенцията решат да се съкрати / удължи срока на кампанията, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1
(3) След приключване на „Кампанията”, Организаторът и Агенцията не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.
Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградата се доставя само на територията на Република България.
3. ПРАВО И МЯСТО НА УЧАСТИЕ
(1) В “Kампанията” може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на „Кампанията“ с местожителство в България и отговарящо на останалите условия, посочени в настоящия правилник.
(2) В “Kампанията” нямат право да участват служители на Организатора и Агенцията, както и членове на техните семейства (по права и сребрена линия).
(3) Кампанията се провежда в магазини на Зора в гр. Бургас, ул. „Транспортна“ до мол Плаза и на ул. Янко Комитов 8. Участието в тази Kампания включва пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник. С участието си всеки участник декларира пълното приемане и разбиране на условията на този Официален правилник.
4. УЧАСТВАЩИ
(1) Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.3 има право да участва.
5. МЕХАНИЗЪМ
(1) Условията на Играта са двама души в Магазини Бургас ЗОРА да натиснат едновременно бутона на машините, поставени в Магазини Бургас ЗОРА в рамките на една минута.
(2) След всяко натискане на бутона, машината бива блокирана за повторно натискане в рамките на три минути.
(3) Наградата е -10% отстъпка от определена продуктова група, различна за всяка седмица от Играта, а именно:
06.12.2018 г. - 12.12.2018 г. едра бяла техника;
13.12.2018 г. - 19.12.2018 г. уреди за вграждане;
20.12.2018 г. - 26.12.2018 г. дребна бяла техника;
27.12.2018 г. - 31.12.2018 г. климатици.
(4) Печелившите получават ваучер, който важи в рамките на 2 (два) месеца от датата му на издаване и не важи за уреди в други акции.
(5) Ваучерът може да бъде използван САМО в Магазини Бургас ЗОРА и не може да бъде използван в онлайн магазина. Магазин ЗОРА Бургас на ул. Янко Комитов 8 затваря на 31.12.2018 г. След тази дата можеш да се възползваш от ваучера само в магазин ЗОРА Бургас на ул. Транспортна до Мол Плаза.
(6) Всеки 70-ти човек, натиснал бутона, без да е успял да изпълни условията на Играта, може да спечели ваучер за утешителна предметна награда, като може да си я получи на касата на един от двата магазина Бургас Зора срещу предоставяне на ваучера. Утешителните награди са 90 бр., както следва:
10 броя електрическа кана Crown CK-122;
10 броя батерия Ansmann LR03 -1511 00011;
8 броя карта памет Toshiba 16GB Class4;
10 броя слушалки с микрофон Acme HE-15;
5 броя слушалки с микрофон Canyon CNS-CEP03P;
10 броя мишка Modecom MC-WMX;
10 броя кабел Canyon CNE-USBC1B;
6 броя лампа Hycell;
21 броя маша iStyle TA-1088.
II. РАЗНИ
1. ОТГОВОРНОСТ:
(1) Организаторът на Кампанията и Агенцията не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с присъжданията на собственост. Никакви спорове относно собствеността на наградите няма да влияят върху принципа, че Организаторът на Кампанията и Агенцията ще присъдят наградите само на лица, които официално спазват условията на този Официален правилник.
(2) Организаторът на Кампанията и Агенцията ще присъдят наградите на участници, които са взели участие в Кампанията съгласно разпоредбите на този Официален правилник.
(3) Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност.
(4) Организаторът на Промоционалната кампания и Агенцията не носят отговорност, произтичаща от връчването на наградата, включително относно плащане на каквито и да било щети или други претенции от каквото и да било естество, свързани с някоя от наградите. Победителят поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторът и Агенцията не носят никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемане на награда или във връзка с нея.
(5) Ако Организаторът или Агенцията забележат, че победителите не са осъществили и/или не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторът и Агенцията си запазват правото да преустановят/анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организатора и Агенцията на победителите. В случай, че Организаторът или Агенцията определят такива ситуации, след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организатора и Агенцията.
Организаторът и Агенцията имат основание за тези действия, тъй като в настоящите правила, изискванията за участие в кампанията са изрично упомената и обяснени.
(6) Организаторът и Агенцията не носят отговорност, за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да се регистрират в кампанията по причини свързани с неизправност на сайта (например внезапни прекъсвания на интернет услугата и/или хостинг сървъра на сайта, дължащи се на мрежово натоварване по време на интензивен трафик) или на лично неразбиране за начина и изискванията за участие в кампанията, описани подробно в настоящия официален правилник.
(7) Организаторът и Агенцията имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Ако бъдат идентифицирани хора, които са повлияли или улеснили спечелването на наградата. Организаторът и Агенцията имат правото да търсят съдебно преследване на такива лица.
Организаторът и Агенцията не отговарят за качеството на наградата, настъпили вреди вследствие неправилна употреба или транспортирането им.
(8) Организаторът и Агенцията не носят отговорност ако някой участва в кампанията след края на обявения промоционалния период.
(9) Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на кампанията следва да бъдат изпращани по време на периода на кампанията на адреса на Организатора и Агенцията. След датата на публикуване на победителя, в съответствие с този регламент, Организаторът и Агенцията няма да разглеждат оплаквания по отношение на участието в кампанията, валидиране на победителите и присъждането на наградата.
Организаторът и Агенцията нямат задължението да осъществяват кореспонденция, свързана с непечелившите участници.
2. СПОРОВЕ
В случай на евентуални спорове между Организатора, Агенцията и участниците в Кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.
3. ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРЕДИ СРОКА НА КАМПАНИЯТА
Кампанията може да бъде прекратена по-рано при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът или Агенцията, по независещи от тях причини, не могат да продължат настоящата кампания, или по едностранно решение на Организатора или Агенцията.
Организаторът и Агенцията няма да носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;
Организаторът или Агенцията ще уведомят участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на Facebook страницата на верига магазини Зора https://www.facebook.com/zora.bg/.
Включването на участниците в промоцията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на промоцията и се считат обвързани с тях.
Организаторът си запазва правото на промяна на правилата.

Остави коментар

Активности

Активности

Условия на играта "Бутон за награди"

Условия на играта "Бутон за награди"

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ1. ОРГАНИЗАТОРИ(1) Промоционалната кампания “Бутон за награди“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЗОРА- I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ1. ОРГАНИЗАТОРИ(1) Промоционалната кампания “Бутон за награди“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЗОРА- 2018-12-03T07:30:00-05:00 Условия на играта "Бутон за награди"

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. ОРГАНИЗАТОРИ
(1) Промоционалната кампания “Бутон за награди“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЗОРА-М.М.С.” ООД, с ЕИК 121839316, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”Чепинско шосе” 15, складова база Зора, представлявано от Георги Милушев (наричано по-долу „КЛИЕНТЪТ” или „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и „Организатор“). Играта се провежда със съдействието на „Реформа адвъртайзинг“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130264170, със седалище и адрес на управление в град София, бул. "Джеймс Баучер" №23, ет. 3, (по-нататък наричана “Агенцията”).
Промоционалната кампания се организира от името и за сметка на „ЗОРА-М.М.С.” ООД.
(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
(3) Организаторът и Агенцията си запазват правото да модифицират или променят правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по който правилата са били първоначално оповестени.
(4) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (06.12.2018 г. - 31.12.2018 г., включително) на Facebook страницата на верига магазини Зора https://www.facebook.com/zora.bg/
2. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ И ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ
(1) Промоционалната кампания “Бутон за награди“ ще бъде проведена от 06.12.2018 г. до 31.12.2018 г.
(2) В случай, че Организаторът или Агенцията решат да се съкрати / удължи срока на кампанията, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1
(3) След приключване на „Кампанията”, Организаторът и Агенцията не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.
Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградата се доставя само на територията на Република България.
3. ПРАВО И МЯСТО НА УЧАСТИЕ
(1) В “Kампанията” може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на „Кампанията“ с местожителство в България и отговарящо на останалите условия, посочени в настоящия правилник.
(2) В “Kампанията” нямат право да участват служители на Организатора и Агенцията, както и членове на техните семейства (по права и сребрена линия).
(3) Кампанията се провежда в магазини на Зора в гр. Бургас, ул. „Транспортна“ до мол Плаза и на ул. Янко Комитов 8. Участието в тази Kампания включва пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник. С участието си всеки участник декларира пълното приемане и разбиране на условията на този Официален правилник.
4. УЧАСТВАЩИ
(1) Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.3 има право да участва.
5. МЕХАНИЗЪМ
(1) Условията на Играта са двама души в Магазини Бургас ЗОРА да натиснат едновременно бутона на машините, поставени в Магазини Бургас ЗОРА в рамките на една минута.
(2) След всяко натискане на бутона, машината бива блокирана за повторно натискане в рамките на три минути.
(3) Наградата е -10% отстъпка от определена продуктова група, различна за всяка седмица от Играта, а именно:
06.12.2018 г. - 12.12.2018 г. едра бяла техника;
13.12.2018 г. - 19.12.2018 г. уреди за вграждане;
20.12.2018 г. - 26.12.2018 г. дребна бяла техника;
27.12.2018 г. - 31.12.2018 г. климатици.
(4) Печелившите получават ваучер, който важи в рамките на 2 (два) месеца от датата му на издаване и не важи за уреди в други акции.
(5) Ваучерът може да бъде използван САМО в Магазини Бургас ЗОРА и не може да бъде използван в онлайн магазина. Магазин ЗОРА Бургас на ул. Янко Комитов 8 затваря на 31.12.2018 г. След тази дата можеш да се възползваш от ваучера само в магазин ЗОРА Бургас на ул. Транспортна до Мол Плаза.
(6) Всеки 70-ти човек, натиснал бутона, без да е успял да изпълни условията на Играта, може да спечели ваучер за утешителна предметна награда, като може да си я получи на касата на един от двата магазина Бургас Зора срещу предоставяне на ваучера. Утешителните награди са 90 бр., както следва:
10 броя електрическа кана Crown CK-122;
10 броя батерия Ansmann LR03 -1511 00011;
8 броя карта памет Toshiba 16GB Class4;
10 броя слушалки с микрофон Acme HE-15;
5 броя слушалки с микрофон Canyon CNS-CEP03P;
10 броя мишка Modecom MC-WMX;
10 броя кабел Canyon CNE-USBC1B;
6 броя лампа Hycell;
21 броя маша iStyle TA-1088.
II. РАЗНИ
1. ОТГОВОРНОСТ:
(1) Организаторът на Кампанията и Агенцията не са отговорни и няма да бъдат страна при случаите, свързани с присъжданията на собственост. Никакви спорове относно собствеността на наградите няма да влияят върху принципа, че Организаторът на Кампанията и Агенцията ще присъдят наградите само на лица, които официално спазват условията на този Официален правилник.
(2) Организаторът на Кампанията и Агенцията ще присъдят наградите на участници, които са взели участие в Кампанията съгласно разпоредбите на този Официален правилник.
(3) Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична стойност.
(4) Организаторът на Промоционалната кампания и Агенцията не носят отговорност, произтичаща от връчването на наградата, включително относно плащане на каквито и да било щети или други претенции от каквото и да било естество, свързани с някоя от наградите. Победителят поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторът и Агенцията не носят никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемане на награда или във връзка с нея.
(5) Ако Организаторът или Агенцията забележат, че победителите не са осъществили и/или не спазват условията, посочени в този Официален правилник, Организаторът и Агенцията си запазват правото да преустановят/анулират по всяко време правата и ползите, произтичащи за победителите, без компенсация или заплащане, дължимо от Организатора и Агенцията на победителите. В случай, че Организаторът или Агенцията определят такива ситуации, след като наградата е била присъдена на победителите, те трябва да върнат наградата, както и разходите във връзка с това, направени от Организатора и Агенцията.
Организаторът и Агенцията имат основание за тези действия, тъй като в настоящите правила, изискванията за участие в кампанията са изрично упомената и обяснени.
(6) Организаторът и Агенцията не носят отговорност, за евентуални оплаквания от потребители, които не са успели да се регистрират в кампанията по причини свързани с неизправност на сайта (например внезапни прекъсвания на интернет услугата и/или хостинг сървъра на сайта, дължащи се на мрежово натоварване по време на интензивен трафик) или на лично неразбиране за начина и изискванията за участие в кампанията, описани подробно в настоящия официален правилник.
(7) Организаторът и Агенцията имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят на имиджа и разходите за тази Кампания. Ако бъдат идентифицирани хора, които са повлияли или улеснили спечелването на наградата. Организаторът и Агенцията имат правото да търсят съдебно преследване на такива лица.
Организаторът и Агенцията не отговарят за качеството на наградата, настъпили вреди вследствие неправилна употреба или транспортирането им.
(8) Организаторът и Агенцията не носят отговорност ако някой участва в кампанията след края на обявения промоционалния период.
(9) Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на кампанията следва да бъдат изпращани по време на периода на кампанията на адреса на Организатора и Агенцията. След датата на публикуване на победителя, в съответствие с този регламент, Организаторът и Агенцията няма да разглеждат оплаквания по отношение на участието в кампанията, валидиране на победителите и присъждането на наградата.
Организаторът и Агенцията нямат задължението да осъществяват кореспонденция, свързана с непечелившите участници.
2. СПОРОВЕ
В случай на евентуални спорове между Организатора, Агенцията и участниците в Кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.
3. ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРЕДИ СРОКА НА КАМПАНИЯТА
Кампанията може да бъде прекратена по-рано при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът или Агенцията, по независещи от тях причини, не могат да продължат настоящата кампания, или по едностранно решение на Организатора или Агенцията.
Организаторът и Агенцията няма да носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване;
Организаторът или Агенцията ще уведомят участниците в играта за прекратяването на кампанията, както и за причините за това прекратяване на Facebook страницата на верига магазини Зора https://www.facebook.com/zora.bg/.
Включването на участниците в промоцията означава, че те са приели условията и правилата за провеждане на промоцията и се считат обвързани с тях.
Организаторът си запазва правото на промяна на правилата.

Сравнение на продукти

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки