Новини

Условия на кампания „60 дни тестов период на електрически самобръсначки Philips”
05.06.2015

Условия на кампания
„60 дни тестов период на електрически самобръсначки Philips”Чл. 1. Организатор


Организатор на кампанията „60 дни тестов период на електрически самобръсначки Philips“ е дружество „ЗОРА М.М.С. ООД“, ЕИК BG121839316, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Чепинско Шосе 15

 

Кампанията се провежда съгласно настоящите условия, които са задължителени за всички Участници.

Кампанията се провежда във всички магазини на Oрганизатора на територията на Република България, както и в неговите онлайн магазини и се отнася за следните модели електрически самобръсначки Philips: 

YS534/17, AT750/16, HQ6946/16, HQ6927/16 и HQ6906/16

 

Организаторът си запазва правото да изменя настоящите условия, като всяко изменение се прави чрез предварително обявяване на уебсайта на Организатора www.zora.bg/page/philips3 най-малко 24 (двадесет и четири) часа преди влизането им в сила.


Чл. 2. Участници

В тази кампания може да участва всяко физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което има постоянен адрес в Република България, което купува продуктите, предмет на кампанията, за собствено/домашно ползване, а не с цел продажбата им на други потребители и/или с друга търговска цел.  

 

От тази кампания не могат да се ползват служителите на Организатора, както и служителите в участващите магазини, техните съпрузи и/или съпруги, както и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен.


Чл. 3. Процедура на кампанията

Кампанията се състои във връщането на равностойността на продукт включен в кампанията, закупен през периода на кампанията, от купувачи, които не са доволни от функционирането на закупения продукт Philips, включен в кампанията.

 

Периодът на валидност на кампанията е 1 юни 2015г. до 31 юли 2015г., като само закупените в този период продукти се ползват от условията на промоцията.

Периодът, в който може да бъде върнат продукт, включен в кампанията, е 60 дни, считано от датата на закупуване.

Всеки купувач има право да върне 1 (един единствен) продукт през посочения по-горе период на кампанията.
 

Тази възможност се дава на купувачите, участващи в кампанията, както следва:

a) за продукти, закупени в магазините – могат да бъдат върнати в срок от най-много 60 (шестдесет) календарни дни от датата на закупуване;

b) за продукти, закупени в онлайн магазини – могат да бъдат върнати съгласно условията, посочени в чл. 3 т. ІІ по-долу.

Възстановяването на равностойността на закупените продукти не представлява правна защита за потребителя относно съответствието на продукта и не освобождава Продавача и производителя да осигурят законова гаранция за съответствието и качеството на продукта, не ограничава правата, които потребителят ползва законно от страна на Продавача или Производителя на продукта на основание законовите разпоредби за защита на потребителите, а е възможност за потребителя да размисли за закупените продукти, участващи в кампанията – полза, която е предоставена специално от Организатора и която подлежи на реда и условията на тази кампания.


За да върне Организатора на кампанията равностойността на участващия в кампанията продукт Philips, който е закупен през периода на кампанията и от чието функциониране купувачът не е удовлетворен, съответният купувач трябва да изпълни всички посочени по-долу условия: 

 

I) Условия за потребители, които са закупили продукти участващи в кампанията в традиционни магазини:


1. Да попълнят формуляра (който потребителите могат да намерят на касите в магазина, от който са закупили участващия в кампанията продукт) с искане за връщане на равностойността на продукта, с всички изискани в него данни: име, фамилно име, телефонен номер, имейл адрес, код на закупения продукт Philips, причината за връщане на продукта, съгласие или несъгласие за получаване в бъдеще на информация за промоции и маркетинг кампании и подпис на заявителя. Този формуляр се предоставя безплатно в магазините, продаващи включените в кампанията продукти Philips, както и на уебсайта на Организатора www.zora.bg/page/philips3  Формулярът трябва да бъде попълнен правилно, четливо и без липсващи данни и да се представи в магазина при връщането на продукта.

2. Да върне продукта в срок от най-много 60 (шестдесет) календарни дни от датата на закупуване на участващия в кампанията продукт Philips в магазин от веригата на организатора. Продуктът Philips, който се връща и от чието функциониране участникът не е доволен, трябва да е в напълно работещо състояние, без увреждане и дефекти в резултат от неправилно използване, с всички аксесоари към него и гаранционната карта, в оригиналната му неувредена кутия;

3. Да представи оригинал от фискалния бон или фактурата, който/която доказва закупуването на съответния продукт Philips в рамките на кампанията;

 

II) Условия за потребители, които са закупили участващи в кампанията продукти от онлайн магазини

1. Когато участващи в кампанията продукти са закупени онлайн от потребители-физически лица, разпоредбите на настоящия правилник са приложими, както следва: в допълнение към срока от 14 (четиринадесет) дни, в който потребителят може да се откаже от договора от разстояние, при условията на чл. 50 от Закона за защита на потребителите, Организаторът предоставя на Купувача допълнителен срок от още 60 (шестдесет) календарни дни, в рамките на които потребителят, който не е удовлетворен от функционирането на участващ в кампанията продукт, може да гo върне.

2. Този срок от 60 (шестдесет) работни дни започва да тече от датата на изтичане на законовия срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, посочен в горната алинея. 

3. Купувачите в онлайн магазините са задължени да попълнят формуляра за връщане и да спазват всички условия, посочени в т. I). 1) по-горе, за да могат да се възползват от тази кампания.  

При попълване на формуляра, заявителят има възможност да посочи съгласие или несъгласие да получава периодично от Организатора промоционални артикули, безплатни артикули, както и информация чрез телефон, имейл, SMS или друго комуникационно средство. В случай, че заявителят не отметне квадратчето „не съм съгласен“, Организаторът приема, че заявителят е съгласен да получава от Организатора информация за промоции и ще спазва това положение. Подписът, който Организаторът иска да се положи върху формуляра, в действителност представлява декларация на собствена отговорност и гаранция от купувача за коректността на данните, попълнени във формуляра.

4. В срока по т.II) 1. купувачът може да върне продукта в магазин от веригата на Организатора и да получи обратно платената от него цена при условията на чл.5.[B1] 

 

Чл. 4. Условия за отказ на искането за връщане на заплатената сума

Продуктите, при които има дефекти в резултат от неправилно използване или които не са в работещо състояние и/или са увредени по друг начин, не представляват предмет на тази кампания и купувачът няма право да иска получаване на равностойността на продукта.

В случай, че такъв продукт бъде върнат неоснователно, той няма да бъде приет от Организатора, като купувачът няма право на възстановяване на равностойността на продукта при условията на тази кампания. В тези случаи клиентът разполага с правата, по гаранцията на продукта.

 

Чл. 5. Начин на връщане на платената сума

Само когато е спазил посочените по-горе условия, купувачът може да поиска връщане на равностойността на продукта и, след като Организаторът провери и прецени, че формулираното искане е валидно, ще върне на купувача веднага на място в магазина равностойността на закупения продукт Philips, който участва в кампанията и от чието функциониране купувачът не е удовлетворен.

Сумата, която организаторът връща на купувача, е сумата, която е посочена на оригинала от фискалния бон/фактурата, получен/а от съответния купувач, и която представлява равностойността на продукта.
Участникът, чието искане е валидирано от Организатора, получава обратно равностойността на продукта веднага, на място на касите в магазина.[B2] 


Чл. 6. Условия на кампанията

Условията на кампанията на „60 дни тестов период на електрически самобръсначки Philips” са налични безплатно на уебсайта на Организатора на тази кампания – „...............................”, от 1 юни 2015 г. (първия ден на кампанията) до 29 септември 2015 г. (последния ден на кампанията). Промо периодът, в който закупените самобръсначки се ползват от условията на кампанията започва на 1 юни 2015г. и приключва на 31 юли 2015г. Периодът на връщане на продукт закупен в промо периода е до 60 дни след датата на закупуване, но не по-късно от 29 септември 2015г.

 
Чл. 7. Разни

С  попълване на формуляр по т.I).1) участниците изразяват съгласието си с настоящите условия.  

Евентуални възражения се взимат предвид само ако се основават на настоящите условия и са съобразени в определените в тях срокове. Възражения, направени при неспазване на горните условия, не се взимат предвид. Настоящата кампания може да бъде преустановена в случай на възникване на събития на непреодолима сила съгласно действащото законодателство или в случай на такива промени в законовата уредба, в резултат от които организирането и провеждането на кампанията изисква увеличаване на предвидения за кампанията бюджет.


Чл. 8. Обработване на лични данни

Организаторът на кампанията „60 дни тестов период на електрически самобръсначки Philips” е регистриран като администратор на лични данни при условията на Закона за защита на личните данни в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от Комисията за защита на личните данни.

На всички участници в кампанията се гарантират правата съгласно Закона за защита на личните данни.

Чрез попълването на лични данни във формуляра на кампанията, заявителите дават съгласието си данните им да се обработват от Организатора, от „Филипс България” ЕООД както и от другите дружествата от групата на Philips.

Целта на обработването е да се валидира участието и да се върне равностойността на продукта при реда и условията, посочени в настоящия правилник.


В случай, че заявителят не отметне квадратчето „не съм съгласен“, Организаторът приема, че заявителят е съгласен да получава от Организатора и от „Филипс България” ЕООД информация за промоции. 
Всеки участник има право да поиска заличаване на неговите данни от базата данни на Организатора или на „Филипс България” ЕООД като изпрати писмена молба с дата и подпис на адреса на Организатора на кампанията, съответно до „Филипс България” ЕООД.

Личните данни са защитени и използвани само за нуждите на кампанията, като Организаторът и от „Филипс България” ЕООД се задължават да не предоставя личните данни на трети лица с изключение на организирани от тях маркетингови или рекламни кампании или в случай на поискване от държавни органи.

По искане от участниците, изпратено в писмена форма на адреса на Организатора и/или на „Филипс България” ЕООД, последните се задължават:

да потвърдят безплатно на молителя дали обработват, или не лични данни, на база искане за една година;
да поправи, актуализира, блокира, заличи или преобразува в анонимни данни безплатно; 
да преустанови безплатно обработването на личните данни на молителя.


Чл. 9. Спорове

Евентуални спорове, възникнали между Организатора и участниците в промоцията, се уреждат приятелски, а в случаите, когато не е възможно приятелско уреждане, споровете се решават от компетентната съдебна инстанция по района на седалището на Организатора.

 

 

Обратно

Компанията
За нас
Магазини
Кариери
За контакти
Информация за клиенти
Акция
Начини за плащане
Доставка
Гаранции
Клубни карти
Връщане на стока
Условия за ползване
Конфиденциалност
Полезно
Помощен център
Въпроси и мнения
Сервизна мрежа
Файлове за сваляне
Карта на сайта
Връзки
Кредит
БНП Париба ЛФ
TBI Bank
UniCredit
Кобрандирана кредитна карта ЗОРА
Начини на плащане
Наложен платеж
Банков превод
Поддържат се плащания с кредитни и дебитни карти:
© Търговска верига ЗОРА
При възникване на спор,
свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта:
https://www.kzp.bg/pomiritelna-komisiya
Създай онлайн магазин с CloudCart
Created by